Blok textu:      vykonávanie  revízií a odborných prehliadok a skúšok plynových, tlakových zariadení a kotlov kúrenárskej techniky

Služby

Kontakt:     mobil: 0948770219,  0908924622         e-mail: simko.miro@orava.sk

 

Popis činností

 

 

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

(regulačné stanice plynu, rozvody plynu, zariadenia na spotrebu plynu spažovaním, horáky, plynové  a priemyselné pece, rôzne typy infražiaričov, plynové zariadenia ČOV, plynojemy, kompletné bioplynové stanice, tlakové stanice, plniace stanice)

ˇ Odborné prehliadky a skúšky pred uvedením do prevádzky

ˇ Odborné prehliadky a skúšky počas prevádzky

ˇ Odborné prehliadky a skúšky po oprave 

ˇ Tlakové skúšky, tesnostné skúšky

ˇ Napustenie a odvzdušnenie plynovodov

        V rozsahu oprávnenia č.: 165/2/2013-PZ - S,O (OU,RM) - Aa,b,c,d,e,f,g,h, Ba,b,c,d,e,f,g,h Médium: všetky druhy nebezpečných plynov.

      

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v  zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

( tlakové nádoby,  kotle, vyvíjače pary, parné kotle, výmenníkové stanice, bezpečnostné príslušenstvo)

ˇ Prvé vonkajšie prehliadky

ˇ Opakované  vonkajšie prehliadky

ˇ Vnútorné  prehliadky

ˇ Skúšky po oprave

ˇ Tlakové skúšky, tesnostné skúšky

        V rozsahu oprávnenia č.:  157/2/2013-TZ-S-Aa4,b1,b2,Ba,b1,b2,f1,f2,f3.

.

 

Úradné skúšky plynových tlakových zariadení v  zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

 

ˇ V zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. Vám zabezpečíme  vykonanie úradných skúšok prostredníctvom Technickej Inšpekcie.

    

Kontroly kotlov a vykurovacích sústav podža zákona č.314/2012 Z.z.  

 

ˇ Kontroly kotlov  a vykurovacích sústav

        V rozsahu osvedčenia č.: 17/2007-0113

 

Vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie vyhradených technických zariadení, školenia na obsluhy

 

ˇ Spracovanie miestnych prevádzkových predpisov

ˇ Spracovanie revíznej knihy plynových zariadení

ˇ Spracovanie harmonogramov prehliadok vyhradených technických zariadení

ˇ Školenia obsluhy plynových, tlakových  zariadení

   

Servis a opravy plynových zariadení

ˇ Rôznych závesných plynových infražiaričov a plynových horákov  a kotlov

servis, s.r.o.

Re-tech